MUDr. Jana Mergancová, Ph.D. - profil lékaře

Všeobecný a onkologický chirurg s licencí ČLK

 
Objednání u specialisty

Poradna: každé sudé pondělí v měsíci 12-15 hodin na Poliklinice KOLF, Pardubice
Operační hodiny: každé sudé pondělí v měsíci, 8-12 hodin

Pro další informace a objednání navštivte podstránku Kontakty >


Vzdělání

 • 2015-2023 Onkologická klinika FN a Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
  Doktorské studium
 • 2000-2006 Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze
  Všeobecné lékařství
  • Specializovaná způsobilost (atestace) v oboru chirurgie – 8. 12. 2011
  • Zvláštní odborná způsobilost v oboru onkochirurgie, modul Melanomy a sarkomy, Chirurgie prsu - 15.11.2017

 
Pracovní zkušenosti

 • Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové (10/2006–12/2008), lékařka
 • Chirurgická klinika Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje a. s., (01/2009–dosud), odborná lékařka
 • EUC Mamocentrum Pardubice (01/2020-dosud), lékařka

mj

 
Odborné kurzy

 • Kurz komunikace závažných zpráv - ESPERO – 20. – 22.11.2019 Praha
 • Workshop ESSO Course On Localization Techniques for Guided Breast Cancer Surgery (23. 11. – 24. 11. 2018) – Španělsko, Madrid
 • Kurz Základy rétoriky a rétorických dovedností – lektor kurzu doc. Jan Přeučil – 17. 2. 2018
 • Kurz Onkochirurgie – lektor kurzu prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc. – 1. 10. 2016
 • Workshop Mapování lymfatik – sentinelová uzlina v onkologické chirurgii – FN Motol v Praze – 26. 11. 2010
 • Specializační kurz Základní chirurgické postupy – lektor kurzu MUDr. Antonín Ševčík – 23 . 3. – 27. 3. 2009
 • Kurz Základy laparoskopické anatomie dutiny břišní a tříselného kanálu se základy endoskopických dovedností – 3. LF UK v Praze – 18. 4. 2008
 • Kurz Chirurgická sutura a základy vědecké práce v chirurgii – vedoucí kurzu prof. MUDr. František Antoš, CSc. – 1. 12. – 2. 12. 2007
 • Kurz laparoskopického šití ve viscerální a pánevní chirurgii – Praha – 26. 11. 2007

 
Studijní pobyty a stáže

 • Helios klinikum Berlin – Buch (01/2018) – diagnostika a léčba karcinomu prsu, gynekologická klinika, přednosta prof. Michael Untch – Německo, Berlín
 • Breast Cancer Awarness (10/2008 – 11/2008) – USA – Washington DC, Baltimor (Maryland), New York (New York), Pittsburgh (Pennsylvania), Seattle (Washington), St. Petersburg / Tampa Bay Region (Florida)

 
Členství v odborných společnostech

 • ČLS
 • ČCHS
 • Mamologická sekce ČCHS – člen výboru

 
Výuka

 • Pregraduální příprava mediků (2009 - dosud)
 • Chirurgická propedeutika, Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice (2009 - 2011)
 • Chirurgie, ošetřovatelství v chirurgii – kombinované studium, Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice – garant oboru (od 2023)

 
Projekty

 • Multioborový krajský seminář „Karcinom prsu“ (05/2015) - vedoucí realizačního týmu
 • Projekt „Vědět víc… Karcinom prsu“ (04/2018) - Pardubice - autor projektu, organizátor, moderátor
 • Informační kampaň pro laickou veřejnost
 • Mezinárodní multidisciplinární lékařská konference s živým přenosem z operačních sálů „Karcinom prsu – kaleidoskop zkušeností“

Účastnila se řady odborných stáží (USA, Berlín, Madrid), řady zahraničních i českých kongresů, kde pravidelně aktivně vystupuje, a sama podobná setkání pod hlavičkou Chirurgické kliniky Pardubické nemocnice organizuje. Její poslední větší akcí bylo v roce 2018 mezinárodní odborné setkání ve Východočeském divadle v Pardubicích, které se jmenovalo Karcinom prsu – kaleidoskop zkušeností a kterého se účastnilo bezmála 150 českých i zahraničních mamárních odborníků.

Sama s nadsázkou říká, že o její budoucnosti bylo nejspíš rozhodnuto v momentě, kdy se její matka, lékařka se specializací v chirurgii setkala s otcem, který pochází ze starého řeznického rodu ze Žamberka. Tato bývalá dlouholetá vrcholová basketbalistka, od mládí reprezentující ve svém rodném městě hradecké Lvice, promovala na tamější lékařské fakultě v roce 2006.

První chirurgické zkušenosti sbírala na Chirurgické klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové, kde se od počátku dominantně zaměřila na léčbu karcinomu prsu. O dva roky později změnila působiště, a to jak soukromé, tak profesní, a přesunula se do blízkých Pardubic. Tehdy také rozšířila svůj zájem o léčbu maligních melanomů. „Obě diagnózy mají k sobě velmi blízko, spojuje je radiačně navigovaná biopsie sentinelové uzliny, proto mi přijde logické, že se jeden lékař věnuje léčbě obou onemocnění,“ vysvětluje své důvody sama lékařka a dodává, že chirurgii prsu považuje za čistý, elegantní obor s velmi těsným vztahem k plastickým a rekonstrukčním výkonům. „Domnívám se, že jako žena se dokážu vcítit do obavy z deformace nebo ztráty prsu. Vstřícným přístupem, otevřenou komunikací a ženskou empatií tak léčíme nejen tělo, ale i duši.“

 
Seznam vlastních publikací a přednášek

1) Původní vědecké publikace v časopisech s IF

 1. Mergancová J, Lierová A. et al. Radiation-associated angiosarcoma of the breast: An international multicenter analysis. Surg oncol. 2022;41:101726.
 2. Mergancová J, Javorská L. et al. Concentrations of neopterin, kynurenine and tryptophan in wound secretions of patients with breast cancer and malignant melanome: a pilot study. Pteridines. 2017;28(3-4):2005-211.
 3. Zimandlová D., Hoffmann P., Bártová J., Mergancová J., Bureš J.: Gallstone ileus. Case report and review of literature; Folia Gastroenterologica et Hepatologica, roč.7, č.3/4, 2009, s. 136-9.
 4. Melichar B., Fridrichová P., Lukešová Š., Mergancová J., Urminská H., Ryška A., Foretová L.: Pathological complete response after primary chemotherapy in mother and daughter with hereditary breast carcinoma; European Journal of Gynaecological Oncology, roč. 29, č.2, 2008, s. 188-90.

2) Publikace v recenzovaných vědeckých časopisech

 1. Hlávka A, Štuk J, Odrážka K, Vaňásek J, Doležel M, Vítková M, Lášková D, Vilasová Z, Mergancová J, Elichová L, Hošek O. Předoperační CT pro plánování pooperační radioterapie karcinomu prsu – původní práce. Rozhl Chir. 2021;100(6):278–84.
 2. Jesenková A, Mergancová Jana, Mergancová Jindřiška, et al. Fyloidní tumor a jeho malignizace v invazivní duktální karcinom prsu – kazuistika. Rozhl Chir. 2021;100(6):295–301.
 3. Mergancová Jana, Mergancová Jindřiška, Černotová K, et al. Izolovaná axilární lymfadenopatie jako první projev dlaždicobuněčného karcinomu vulvy. Onkologie 2020;14(Suppl. B):30-3.
 4. Mergancová Jana, Mergancová Jindřiška, Hrnčířová Zimová I, et al. Nádorová duplicita v intramamární uzlině. Onkologie 2019;13(6):293-6.
 5. Kolářová I, Vaňásek J, Odrážka K, Dušek L, Šinkorová Z, Hlávka A, Štuk J, Stejskal J, Dvořáková D, Sákra L, Mergancová J, Vilasová Z. Mají subtypy HER2 pozitivního karcinomu prsu význam pro klinickou praxi? Klin. Onkol 2019;32(1):25-30.
 6. Kolářová I, Vaňásek J, Odrážka K, Hlávka A, Štuk J, Sákra L, Mergancová J. Karcinom prsu ve vyšším věku. Onkologie 2018;12(6):244-9.
 7. Mergancová Jana, Mergancová Jindřiška, Hrnčířová I, et al. Vyšetření sentinelové uzliny u in situ karcinomu prsu. Rozhl. Chir. 2011;90(7):393–6.
 8. Mergancová Jana, Vyhnálek P., Ulvrová L., Studnička J.: Spontánní biliokutánní píštěl při cholecytolitiáze; Rozhl. Chir., 2010, roč.89, č.10, s. 625-7.

3) Publikace v ostatních časopisech

 1. Mergancová Ja., Semrádová K.: Karcinom prsu: kaleidoskop zkušeností; Akt. témata onkol. očima čes. lék. 2018; r.3, č.2: s.38-9.
 2. Mergancová Ja.: Neoadjuvantní léčba očima chirurga; Breast Cancer News 01/2018

4) Publikovaná abstrakta

 1. Vyžádaná přednáška - Mergancová Jana, Mergancová Jindřiška, Černotová K, et al. Možnosti zacílení nehmatných nálezů v prsu – Quantum satis. 43. Brněnské onkologické dny 10.-12.4.2019 Výstaviště Brno. Klin Onkol 2019;32(Suppl 1):S73
 2. Mergancová Jana, Mergancová Jindřiška, Hácová M, et al. Časný karcinom prsu – naše zkušenosti. 7. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Praha. PragueONCO Journal 2016;s106-7.
 3. Mergancová Jana, Mergancová Jindřiška. Radikalita konzervativních prs šetřících operačních výkonů a kosmetický efekt – naše zkušenosti a výsledky. 7. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Praha. PragueONCO Journal 2016;s107-8.
 4. Mergancová Jana, Mergancová Jindřiška, Štuk J. et al. Sentinel node examination in ductal carcinoma in situ. 2nd World Congress on Controversies in Breast Cancer. Barcelona, Spain. 2016. Poster abstract p.70-1
 5. Radikalita konzervativnívh prs šetřících operačních výkonů a kosmetický efekt – naše zkušenosti a výsledky - Mergancová Ji. , Mergancová Ja., XX.ročník Jihočeské onkologické dny, 17.-19.10.2013 – Český Krumlov
 6. Mergancová Ji, Mergancová Ja., Hrnčířová I., Hácová M: Zrádnost „benigních“ útvarů v prsu u mladých žen – Onkologie v gynekologii a mammologii, sborník přednášek z 17. ročníku sympozia, Leden 2012, ISBN 978-80-87086-38-4, s.85-6.
 7. Mergancová Ja., Mergancová Ji., Hrnčířová I., Stuchlík D., Hácová M.: Koincidence kožní mastocytózy a karcinomu prsu u ženy – kazuistika; Edukační sborník, XXXVI. BOD, Duben 2012, ISBN 978-80-86793-23-8, s.102.
 8. Mergancová Ji., Mergancová Ja., Stuchlík D., Hácová M.: Koincidence maligního melanomu pravé paty a Grawitzova karcinomu levé ledviny – kazuistika; Edukační sborník, XXXVI. BOD, Duben 2012, ISBN 978-80-86793-23-8, s.107.
 9. Mergancová Ja. et al: Edukací veřejnosti k časné diagnostice karcinomu prsu; Onkologie v gynekologii a mammologii, sborník přednášek z 15. ročníku sympozia, Leden 2010, ISBN 978-80-87086-10-0, , s. 34-5.
 10. Mergancová Ji., Mergancová Ja., Hrnčířová I., Vaňásek J., Kerekes Z.: Nepřesné a zavádějící vyhodnocení příznaků pokročilého karcínomu prsu – kazuistika, sborník přednášek z 15. ročníku sympozia, Leden 2010, ISBN 978-80-87086-10-0, s. 27-8.
 11. Mergancová Ja. et al: Srovnání skríningu a léčby C 50 na našem pracovišti a v USA – poznatky ze stáže; Onkologie v gynekologii a mammologii, sborník přednášek z 14. ročníku sympozia, Leden 2009, ISBN 978-80-87086-10-0, s.34-5.
 12. Mergancová Ji., Jandík P., Mergancová Ja. et al: Rozbor případů neúspěšné léčby časného C 50 na našem pracovišti; Onkologie v gynekologii a mammologii, sborník přednášek z 14. ročníku sympozia, Leden 2009, ISBN 978-80-87086-10-0, s.36.
 13. Jandík P., Mergancová Ji., Mergancová Ja. et al: Poznámka k peroperačnímu monitorování resekční linie u karcinomu prsu – současnost a naděje; Onkologie v gynekologii a mammologii, sborník přednášek z 14. ročníku sympozia, Leden 2009, ISBN 978-80-87086-10-0, s.24-5.
 14. Mergancová Ji., Jandík P., Mergancová Ja. et al: Hemangiosarkom po radioterapii pro karcinom prsu – kazuistika; Edukační sborník, XXXIII. Brněnské onkologické dny, Brno 2009, s.330, ISBN 978-80-86793-12-2

5) Seznam přednášek a posterů-autor

 1. Mezioborový přístup k léčbě HER2+ eBC: Co nového přinesla konference St. Gallen 2021? SROBF 2021, Praha. 10.6.2021
 2. Úskalí léčby karcinomu prsu pohledem chirurga. Přednášková odpoledne onkologů Pardubického kraje. Multiscan, Pardubice. 27.4.2021
 3. Chirurgická léčba karcinomu prsu. Informační kampaň Vědět víc… Karcinom prsu, Dům techniky Pardubice, 5.4.2018
 4. Poiradiační angiosarkom – vyhánění čerta ďáblem – makro i mikro pohled. 23. medzinárodná pracovná konferencia SEKCAMA, Bratislava, 26.4.2018
 5. Pozdní komplikace adenomu rekta. 2. krajský klinicko – patologický seminář „Patologie napříč obory“, Pardubická nemocnice, 14.5.2018
 6. Od excize znaménka k malignímu melanomu. Seminář UV ochrana pro dermatology, Tereziánský dvůr Hradec Králové, 15.5.2018 a Praha, 23.5.2018
 7. Chirurgická léčba u velmi mladých žen a v profylaxi u BRCA pozitivity. VIII. plzeňský mammární den, KOC FN Plzeň, 25.9.2018
 8. Nemožné ihned, zázraky na počkání; 1. krajský klinicko-patologický seminář „Patologie napříč obory“, Pardubice 27.4.2017
 9. Neoadjuvance u karcinomu prsu z pohledu chirurga. Training Perjeta neoadjuvant. Pracovní setkání pořádané firmou Roche, Jelínkova vila Velké Meziříčí, 15.-16.12.2016
 10. Časný karcinom prsu – naše zkušenosti. Multioborový krajský seminář Karcinom prsu, Černá za Bory, 6.5.2015
 11. In situ karcinom prsu a sentinelová uzlina. Omyly v mammární diagnostice, Horní Cerekev –vyžádaná přednáška, 2011